متن آهنگ محمدرضا شجریان صحبت حکام ظلمت شب یلداست

ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﻢ ﻛﻪ ﮔﺮ ز دﺳﺖ ﺑﺮﻳﺪ

دﺳﺖ ﺑﻬﻜﺎری زﻧﻢ ﻛﻪ ﻏﺼﻪ ﺳﺮﻳﺪ

ﺧﻠﻮت دل ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺎی ﺻﺤﺒﺖ اﺿﺪاد

دﻳﻮ ﭼﻮ ﺑﻴﺮون رود ﻓﺮﺷﺘﻪ درﻳﺪ

ﺻﺤﺒﺖ ﺣﻜﺎم ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺐ ﻳﻠﺪاﺳﺖ

ﻧﻮر ز ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺟﻮی ﺑﻮ ﻛﻪ ﺑﺮﻳﺪ

ﺑﺮ در ارﺑﺎب ﺑﻰ ﻣﺮوت دﻧﻴﺎ

ﭼﻨﺪ ﻧﺸﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻛﻰ ﺑﻪ درﻳﺪ

ﺗﺮک ﮔﺪاﻳﻰ ﻣﻜﻦ ﻛﻪ ﮔﻨﺞ ﺑﻴﺎﺑﻰ

از ﻧﻈﺮ رﻫﺮوی ﻛﻪ در ﮔﺬر آﻳﺪ

ﺻﺎﻟﺢ و ﻃﺎﻟﺢ ﻣﺘﺎع ﺧﻮﻳﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ

ﺗﺎ ﻛﻪ ﻗﺒﻮل اﻓﺘﺪ و ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ آﻳﺪ

ﺑﻠﺒﻞ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮاه ﻛﻪ آﺧﺮ

ﺑﺎغ ﺷﻮد ﺳﺒﺰ و ﺷﺎخ ﮔﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﻳﺪ

ﻏﻔﻠﺖ ﺣﺎﻓﻆ در اﻳﻦ ﺳﺮاﭼﻪ ﻋﺠﺐ ﻧﻴﺴﺖ

ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺨﺎﻧﻪ رﻓﺖ ﺑﻰ ﺧﺒﺮ آﻳﺪ

آهنگ جدید محمدرضا شجریان به نام <<صحبت حکام ظلمت شب یلداست>>

آهنگ جدید رضا شیری و رائین به نام «موهات»

آهنگ جدید پازل بند به نام «نگم برات»

آهنگ جدید مجید خراطها به نام «چشماتو وا کن من روبروتم»

آهنگ جدید محمدرضا شجریان به نام «صحبت حکام ظلمت شب یلداست»

آهنگ جدید امو بند به نام «بی معرفت»

چرا موسیقی غمگین اینقدر محبوب است؟

آهنگ جدید سینا سرلک به نام «چیزی بگو»

ﺑﺮﻳﺪ ,شجریان ,محمدرضا ,آهنگ ,محمدرضا شجریان ,جدید محمدرضا ,حکام ظلمت ,آهنگ جدید ,جدید محمدرضا شجریان
مشخصات